امروز : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/21
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/05/15
2 روز مانده
شهر برگزاری :
موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/25
134 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/26
44 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/06/04
22 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/04/04
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/25
134 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/26
44 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/25
134 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/26
44 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/04/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/04/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/06/10
28 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه حکیم سبزواری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
به صورت غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/04/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/03/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه ازاد دزفول